TomTom HOME 2.9.4

TomTom HOME 2.9.4

TomTom International BV. – 19,4MB – Freeware
ra khỏi 166 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
TomTom nhà là cách dễ nhất để quản lý nội dung trên thiết bị TomTom của bạn. Nó là phần mềm máy tính để bàn miễn phí bạn có thể cài đặt trên máy tính của bạn.

Bạn có thể sử dụng thiết bị TomTom của bạn và tất cả các tính năng thẳng ra khỏi hộp, và với TomTom Trang chủ phần mềm máy tính để bàn, bạn có thể nhận được hơn ra khỏi nó. TomTom nhà là miễn phí và thực sự giúp giữ thiết bị TomTom tương lai-bằng chứng và cắt-cạnh.

Luôn luôn ở lại đến ngày cài đặt riêng điện thoại TomTom mua bản đồ, nội dung hoặc đăng ký dịch vụ làm cho bản sao của nội dung của bạn, chỉ trong trường hợp

Tổng quan

TomTom HOME là một Freeware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi TomTom International BV..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.105 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của TomTom HOME là 2.21.18.728633, phát hành vào ngày 21/09/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.9.8, được sử dụng bởi 15 % trong tất cả các cài đặt.

TomTom HOME đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 19,4MB.

Người sử dụng của TomTom HOME đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho TomTom HOME!

Cài đặt

người sử dụng 2.105 UpdateStar có TomTom HOME cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại